Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Re: Creationisme

Antoine - 1-3-2006:

Nog even een opmerking over je inleiding op de home page.

Er zijn dacht ik gradaties in creationisme. Als we creationisme in de ruimste zin opvatten, omvat het de volgende grote stromingen:

1. Deistisch creationisme. Een opperwezen heeft ooit de kiem gelegd voor de schepping, maar er daarna niet meer aan gesleuteld. Dit is een opvatting, een geloof als je wil, die niet botst met wetenschappelijke inzichten. Deisme roept filosofische vragen op die moeilijk te beantwoorden zijn, maar kan los gezien worden van wetenschap.

2. Theistisch creationisme. God is de schepper van alles en blijft de zaak met ondoorgrondelijke wijsheid bestieren. De grondgedachte van theisme is dat het opperwezen een richting aan de schepping heeft gegeven, vaak met als uiteindelijk doel het ontstaan van de mens. Dit botst met wetenschap die ervan uitgaat dat alles aan bestaande natuurwetten beantwoordt en dat daar niet in kan worden ingegrepen. Er zijn 'zachte' en 'harde' theisten. De eersten zullen hun godsbegrip willen aanpassen aan wetenschappelijke verworvenheden maar blijven in principe in wonderen geloven, de laatsten houden vast aan een letterlijke interpretatie van hun religieuze literatuur en verwerpen alles wat daar niet letterlijk mee strookt. Veel 'harde' theisten zijn zgn. jonge-aarde-creationisten.

Helaas krijgen evolutionisten het meest te maken met de 'harde' theisten, hoewel die in de meeste ontwikkelde landen in de minderheid zijn, misschien met uitzondering van de VS. Met hen valt in het algemeen absoluut niet zinnig te redeneren, omdat ze vanuit een rotsvast geloof spreken. Met 'zinnig' bedoel ik 'wetenschappelijk verantwoord'. Evolutionistische wetenschappers zijn wat hen betreft niet 'zinnig' omdat ze niet 'religieus verantwoord' zijn. Een compromis met hen is alleen denkbaar in een deistisch concept, dat ze echter ook afwijzen omdat dat niet strookt met hun waarheden.

Als je dit verhaal te lang vindt hoef je het niet te plaatsen - zie maar hoe je het kunt gebruiken.


Antwoord (3-3-2006):

Hoi Antoine,

Ja, ik ben mij terdege bewust van de gradaties binnen het creationisme. Dat loopt van jonge-aardecreationisme via verschillende vormen van oude-aardecreationisme naar progressief creationisme en evolutionair creationisme. Dit laatste en theĀ“stisch evolutionisme zijn er natuurlijk geen problemen. Het gaat mij om het verdedigen van wetenschappelijke redelijkheid, niet het bestrijden van geloof.

Zou je willen overwegen om vaste artikelschrijver voor deze site te worden? Ik heb nog een hoop werk liggen waar ik eigenlijk weinig tijd voor heb. Het meest nijpende is nog wel het presenteren van al het bewijsmateriaal en te antwoorden op wat creationisten op het internet en in boeken beweren.

Met vriendelijke groet,

Fedor SteemanAntwoord (3-3-2006):Beste Fedor,

ik wil best overwegen om meer bijdragen te leveren, maar ik kan dat niet met de regelmaat van de klok doen omdat ik het van tijd tot tijd erg druk heb en soms langere tijd op reis ben. Je hebt gelijk, het gaat niet om het bestrijden van geloof. Maar het blijft een feit dat mensen vanuit hun geloof vaak aperte waarheden gewoon ontkennen omdat die er niet in passen. Als ze dat dan in het publiek doen, op websites, in boeken en in artikelen, of zelfs eisen dat creationsime op scholen onderwezen dient te worden als alternatief voor evolutie, dan is er een conflict, hoe je het ook wendt of keert.

Het presenteren van 'al' het bewijsmateriaal is een onbegonnen zaak. De evolutieleer past in het geheel van hoe het leven in elkaar zit en altijd in elkaar heeft gezeten. Je kunt anektdotische voorbeelden aanhalen, maar je kunt niet alle werken van Darwin, Dobshansky en Dawkins, om er maar een paar te noemen, gaan herschrijven op een website. Voldoen aan de vraag naar tussenvormen is ook onbegonnen werk, omdat organismen zich nu eenmaal organiseren in soorten! De echte tussenvormen zijn de gemeeschappelijke voorouders, en die kwamen in de meeste gevallen waarschijnlijk voor in relatief kleine populaties die moeilijk als fossielen te vinden zijn. Het is natuurlijk mogelijk om macro-evolutionistische reeksen van vormen op te stellen, maar anti-evolutionisten zullen ons dan om de oren slaan met de waarheid dat het geen echte afstammingsreeksen zijn.

Ik kom zelf uit de hoek van de mikropaleontologie en heb talloze voorbeelden van tussenvormen in lange reeksen van foraminiferen, eencelligen die sinds het Cambrium bij miljarden in de oceanen voorkomen. Vooral onder planktonische foraminiferen ritselt het van de tussenvormen.

Ik zou ook putten uit Dawkins' 'The Ancestor's Tale'. Ik weet niet hoe het zit met het copyright van de plaatjes (erg mooi in de gebonden uitgave). Het nadeel is dat Dawkins een harde atheist is die in de ogen van veel creationisten bij voorbaat verdacht is. Stephen J. Gould is een wat vriendelijkere bron van informatie, maar hij kan erg moeilijk te begrijpen zijn en geeft weinig ammunitie voor evolutie op zich, vooral niet voor diegenen die nog overtuigd moeten worden. Zijn 'punctuated equilibria' zijn vaak ten onrechte aangehaald als argument voor katastrofisme....

Misschien is het een idee om een van de creationistische websites met 'bewijzen' tegen evolutie ter hand te nemen en die dan te ontzenuwen? Kijk bijvoorbeeld eens naar www.creationevidence.org ! Wel een immense taak want er is een hoop te ontzenuwen. Ik zal proberen mijn steentje bij te dragen.

Hartelijke groeten,

Antoine