Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Bijbel klopt niet natuurkundig?

jonas - 4-1-2006:

oke jah das waar, het is een beetje te lang mijn vorige reactie...sorry daarvoor, maar het was ook allemaal zo interessant :-D...

maar dus, zal ik maar iets miniems vertellen, stel nu uw eerste punt van de zogezegde 10 bewijzen...(niet wetenschappelijk??!) de bijbel wist al meer dan 3000 jaar op voorhand dat de aarde rond was en dat ze door niets werd ondersteunt!! Het idee van een bolvormige aarde werd pas in de Renaissance alom aanvaard.... de teksten :::::::::::: God spant het noorden uit over de lege ruimte, hangt de aarde op aan niets” (Job 26:7). „Er is er Een die woont boven de ronde aarde' (Jesaja 40:22)

en wetenschappers geloven dat de aarde ontstaan is, maar ook de hemel!! dat avn de hemel wistte ze nog niet zooo lang...toch verklaart de bijbel heel simpel

in het begin schiep God de hemel en de aarde (gen 1:1)

als dit puur geluk is dan ben ik de schepper ;-)


Antwoord (4-1-2006):

In orde, maar de bijbel is niet zo foutvrij als jij beweert.

Er staat in de bijbel iets over een ronde aarde, maar niet over een bolvormige aarde. Als ik eventjes pietje precies mag zijn, dan hoeft een ronde aarde nog niet per se bolvormig te zijn. Een kadetje is ook rond, maar ligt wel plat op je bordje.

Sterker nog: in Mattheus 4:8 wordt er beweerd dat je van een hoge berg alle koninkrijken van de wereld kon zien. Dat kan niet met een bolvormige aarde. Wellicht dat men toch van het kadet-model uitging toendertijd? :-)

Andere fouten:

Leviticus 11:113,19 and Deuteronomium 14:11-18 geven lijstjes van gevogelte, en beide keren worden vleermuizen genoemd. Vleermuizen zijn geen vogels...

Volgens Leviticus 11:6 waren hazen herkauwers. Dat is niet zo.

Leviticus 11:21-23 geeft een lijstje van wezens met vier poten. In het lijstje komen insecten voor zoals sprinkhanen en kevers, die echter zes poten hebben.

Volgens Genesis 30:39 kan je vee gevlekte kalven laten voortbrengen door ze gekerfde takken te laten zien. Zeg maar een vroege vorm van genetische manipulatie?

De bijbel kan zeker zijn waarde hebben voor de mensheid, maar natuurwetenschappelijke kennis kunnen we er niet op baseren.


Antwoord (6-1-2006):

Ahh ma das goed , nu kunnen we pas dicussieren …het is ook heel goed om kritisch te zijn.

1. rond of bol hangt af van de vertalingen .. Het Hebreeuwse woord choegh, dat met „rond” is vertaald, kan ook „bol” betekenen, zoals naslagwerken als Davidsons Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon laten zien en A Concordance of the Hebrew and Chaldee Scriptures, door B. Davidson. (en vergeet niet dat zelfs rond al heeeeel opmerkelijk is).

2. Wederom nam de Duivel hem mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid (mat 4:8) ::: zelfs al was de aarde vierkant, dan zoude nog niks zien door de wolken, dus NATUURLIJK is dit niet letterlijk…dit hele hoofdstuk laat ons gewoon zien dat we ons niet door Satan mogen laten verleiden.

3. een vleermuis is een vogel??weer hangt dit af van de vertalingen…. het Hebreeuwse woord `ōf is afgeleid van het werkwoord „vliegen” en betekent in wezen „vliegend schepsel” zodat het niet enkel op vogels maar op alle gevleugelde of vliegende schepselen wordt toegepast.

4. hazen geen herkouwers??je moet in gedachte houden dat wat volgens de hedendaagse wetenschappelijke classificatie onder herkauwers wordt verstaan, geen basis vormt om te beoordelen wat de bijbel zegt, want een dergelijke classificatie bestond in Mozes’ tijd niet. Proceedings of the Zoological Society of London, 1940, Deel 110, blz. 159-163....toen geloofden ze dat ze nog wel herkouwers waren

5. In de schilderachtige taal van de bijbel worden insekten aangeduid als ’op vier poten gaand’. Mozes wist natuurlijk heel goed dat insekten zes poten hebben. Met deze woorden doelde hij dus ongetwijfeld niet op het aantal poten, maar op de wijze waarop insekten zich voortbewegen. Er zijn gevleugelde insekten, zoals bijen, vliegen en wespen, die met hun zes poten op dezelfde manier lopen als viervoetige dieren. Andere insekten, zoals de sprinkhaan, zijn met twee springpoten uitgerust en gebruiken de andere vier poten letterlijk om zich voort te bewegen.

6. Onder Gods leiding fokte Jakob sterke dieren met de gewenste kleurtekening (Genesis 30:37-42).. god was er ook tussen …Zijn ideeën over de veefokkerij waren niet juist. Niettemin „konden, wetenschappelijk gezien, de benodigde resultaten worden behaald door het achtereenvolgens kruisen van . . . eenkleurige dieren die dragers waren van recessieve genen voor gevlektheid, en „zulke dieren zijn te herkennen aan . . hun voor kruisingen vaak zo kenmerkende levenskracht”.

7. en op uw commentaar van dikke boeken dat de bijbel geschiedkundig niet klopt?? wel eerlijk gezegd heb ik alleen maar dikke boeken gevonden over dat het wel klopt!!! kijk maar recent “ 6000 jaar wereldgeschiedenis”


Antwoord (1-2-2006):

1. Wat je beschrijft voor het oud-hebreeuws geldt net zo zeer voor het nederlands. Hoe dan ook, het is niet éénduidig dat de aarde als globus wordt beschreven. Dus je hebt niet bewezen dat men dit al lang wist. Bovendien was al sinds de oudheid bekend dat de aarde niet helemaal plat was, maar in elk geval 'gerond'. Dat leidde o.a. Ptolemaeus af uit de verschillende schaduwen die obelisken wierpen op hetzelfde tijdstip van de dag.

2. Als dit niet letterlijk genomen hoeft te worden, waarom dan wel het scheppingsverhaal. In het licht van wat we nu weten over de geschiedenis van het aarde, concluderen vele christenen dat ook dit NATUURLIJK niet letterlijk bedoeld is.

3. In het nederlands is de dierennaam 'vlieg' ook verbonden met het het werkwoord 'vliegen'. Toch wordt met 'vlieg' iets heel specifieks bedoeld en niet maar 'alles wat vliegt'. Jij moet nog steeds aantonen dat dit voor het hebreeuwse woord, dat in alle bijbelvertalingen wordt vertaald als 'gevogelte', niet geldt.

4. Herkauwen is een heel specifiek proces waarbij het gegeten plantenmateriaal weer naar de mond wordt opgedouwd om nogmaals gekauwd te worden. Vandaar: HERkauwen. Dit komt alleen bij een specifieke groep evenhoevigen voor. Haasachtigen herkauwen niet.

5. Insecten, inclusief sprinkhanen en krekels, lopen met alle hun zes poten. Ze lopen niet met vier, en niet op dezelfde manier als viervoeters. Dit is dus ronduit fout...

6. Onder Gods leiding fokte Jakob vee en evengoed waren zijn ideeën onjuist? Dit strookt gewoon echt niet! Er staat niets in de Bijbel over recessieve genen, of welke variaties men het beste met elkaar kan kruizen. Daarentegen staat er dat er resultaten kunnen worden geboekt door het bezweren met gekerfde stokken. Vertel volgens welke wetenschappelijke theorie van de genetica hiermee genen kunnen worden gemanipuleerd...

7. Wat jij hebt gelezen zijn boeken die er vanuit gingen dat de Bijbel geschiedkundig klopt en zich daarop verder hebben gebaseerd. Recente archaeologische ontdekkingen tonen echter aan dat er veel aan de Bijbel geschiedkundig op veel punten onjuist is. Je zou eens kunnen proberen met het lezen van het boek: De Bijbel als Mythe.


Antwoord (1-2-2006):

(weet niet hoe ik op mijn oorspronkelijk artikel kan reageren , dus heb het hier maar gezet)

1. oud hebreeuws kan je niet zomaar vergelijken met nederlands, dat zullen alle professoren bevestigen…dit is algemeen geweten… Dit is een groot bewijs…Jesaja was geen wetenschapper, maar een profeet….en vergeet niet dat deze wetenschapper dat vertelde 700 jaar voor Ptolemaeus…+ dat werkt nog altyd niet de tekst van job weg ….God spant het noorden uit over de lege ruimte, hangt de aarde op aan niets” (Job 26:7) dat is 1400 VGT. En ik denk niet dat er toen mensen waren die wetenschappelijk konden bewijzen dat de aarde NIET werd ondersteunt. Zelfs op medisch gebied, in genesis 17 : 12 vertelde God:::: Al wat manlijk onder u is, 8 dagen oud, moet besneden word..en weet u waarom? Omdat dit wetenschappelijk bewezen is dat dit de beste dag is voor een besnedenis…. Door medische onderzoekingen heeft men ontdekt dat dan pas het voor het stollen van het bloed zo belangrijke vitamine K in voldoende mate aanwezig is. Een andere stollingsfactor, protrombine, schijnt op de achtste dag overvloediger aanwezig te zijn dan op enig ander moment in het leven van het kind..maja dit wist mozes wel zeker toen hij dit scheef in het begin J .

2. veel dingen in de bijbel zijn niet letterlijk, scheppingsdagen ook niet….context is belangrijk voor de bijbel te begrijpen. En toch zijn er geen bewijzen dat het scheppingsverhaal niet klopt?

3. je kan gewoon niet kritisch zijn op zo’n vertalingen, Hebreeuws is niet zomaar een taal…waarom denk je dat er zoveel bijbelvertalingen zijn? bovendien in alle vertalingen??? Ik weet niet waar jij het haalt, maar in mijn bijbel staat heel duidelijk vliegend schepsel :-D.

4. zie vorige brief

5. Leviticus 11: 21-23 Slechts het volgende moogt GIJ eten van alle gevleugelde wemelende schepselen die op vier [poten] gaan: die welke boven hun poten nog springpoten hebben, om daarmee over de aarde te springen. Daarvan moogt GIJ de volgende eten: de treksprinkhaan naar zijn soort, en de eetbare sprinkhaan naar zijn soort, en de krekel naar zijn soort, en de veldsprinkhaan naar zijn soort. En elk ander gevleugeld wemelend schepsel dat inderdaad vier poten heeft, is voor U een gruwel… ik snap niet dat je dit zo kritisch kan zien? Hier staat duidelijk 4 poten + springpoten.

6. jakob dacht dat dat kon, niet God, jakob is zoals elke mens onvolmaakt…God liet ook zien in een droom dat dit niet kwam door zijn toedoen.. In zijn droom kwam Jakob te weten dat zijn succes aan bepaalde genetische beginselen toe te schrijven was, en niet aan de stokken. Hoewel Jakob alleen effen gekleurde dieren hoedde, onthulde het visioen dat de bokken gestreept, gespikkeld en gevlekt waren. Blijkbaar waren het — ook al waren de dieren effen van kleur — hybriden, het resultaat van kruisingen in Labans kleinveekudde voordat Jakobs loonregeling begon. Sommige van deze dieren droegen dus in hun voortplantingscellen de erfelijke factoren voor gevlekte en gespikkelde toekomstige generaties, in overeenstemming met de erfelijkheidswetten die in de vorige eeuw door Gregor Mendel zijn ontdekt. — Ge 31:10-12.

7. Het boek “de zwarte doos van darwin” verteld ook dat evolutie niet klopt….en ik ga er nu wel vanuit dat de bijbel Gods woord is, want al deze dingen is niet waarom ik ben gaan geloven…maar omdat ik altyd heb gezocht naar het doel van het leven. Het opent je hart, het maakt je gelukkig, je bent niet meer “ leeg”…en al deze dingen ondersteunen mijn geloof, ik heb wel 1000 bewijzen, ik heb nog niet eens gesproken over alle profetieen die al vervuld zijn J…maar ach , toch sorry voor als ik soms grof over kom. groetjes


Antwoord (2-2-2006):

Jonas, in de e-mail die je krijgt iedere keer als er op je berichtje is gereageerd staat een link die je kan gebruiken om te reageren.

Ik denk dat de reden dat ik de zaken kritischer bekijk dan jij is dat jij er van uit gaat dat het waar is en er al genoegen mee neemt als het een beetje al lijkt te kloppen, en ik pas tevreden ben als het volstrekt éénduidig is en tot in alle details klopt.

1. Waar het om gaat is dat er niet éénduidig en zonder twijfel uit de tekst valt af te leiden dat de aarde wordt beschouwd als een ronde globus. Dan is dat dus geen bewijs, en zeker geen 'groot bewijs' voor dat men dat al zou weten. En al helemaal niet als er verderop in de tekst staat dat de gehele aarde vanaf een hoge berg overzien kan worden.

Bovendien duidt archeologisch onderzoek erop dat het Oude Testament tegen het jaar nul was herschreven, wat de verklaring zou kunnen zijn dat nieuwere, Griekse begrippen, zoals een abstracte God en wellicht een opbollende aarde erin zijn verwerkt.

Hoe wil je overigens het noorden uitspannen in de ruimte? In de ruimte heb je geen noord en zuid. En de aarde hangt niet aan zijn noordpool natuurlijk, maar draait in een baan om de zon. Waarom staat dat laatste niet in de Bijbel? Dat zou pas spectaculair zijn! Daarentegen krijgt men de indruk dat men gelooft dat de zon om de aarde draaitm aangezien er in één passage wordt gesproken van dat de zon een dag lang wordt stilgezet aan de hemel. (Joshua 10:13)

Dat men 8 dagen moet wachten met besnijden is iets wat men proefondervindelijk kan ontdekken en vereist zeker geen heilige openbaring. Doodbloedende baby's zijn een snelle leermeester. Overigens is dat hele besnijden een geheel onnodige verminking, waarbij een nuttig lichaamsdeel wordt verwijderd. Waar ligt het juiste in deze praktijk? Stel je eens voor dat artsen op basis van de Bijbel besnijdenis aan zouden bevelen?

2. Als het scheppingsverhaal niet letterlijk genomen hoeft te worden, waarom is het dan zo problematische om te geloven in evolutie als scheppend proces in gang gezet door God? Het letterlijke scheppingsverhaal, ook als de 'dagen' als eonen worden gezien, klopt niet chronologisch met wat we weten van de geschiedenis van de aarde en het leven. Een minder letterlijke opvatting van Genesis als bijvoorbeeld metafoor kan echter wél gecombineerd worden met wetenschappelijke bevindingen!

3. Natuurlijk mag ik kritisch zijn op dit soort vertalingen! Ik neem niet zomaar genoegen met elke wegverklaring. Ik heb de Leviticus-tekst er nog eens op nagelezen in een aantal bijbelvertalingen, waaronder de statenvertaling en die op Bible Gateway. Ik heb nog geen vertaling kunnen vinden die spreekt van iets anders dan vogels. Sterker nog: De struisvogel komt in het rijtje voor, wat zeker niet een vliegend schepsel is, maar wel een vogel! In sommige vertalingen is dit echter een uil (?) en als ik de context bekijk geef ik toe dat het in de rede kan liggen om in plaats van 'vogel' 'vliegend schepsel' te lezen. Laten we dit dan even for the sake of the argument aannemen. Niet alleen de vleermuizen, maar ook de insecten die in de tekst worden genoemd, vallen dan onder dit begrip.

4. Jouw vorige bericht beantwoordde dit niet. Zoals ik duidelijk uitlegde is dit niet een puur taxonomische kwestie, maar een kwestie van het aanwezig zijn van eigenschap of niet. Herkauwen is de specifieke eigenschap van het kunnen opbewaren van gekauwd voedsel in een speciale maagzak, die dan op een later tijdstip opnieuw gekauwd wordt. Buiten de taxonomische suborde van de Ruminantia (Herkauwers) zijn het alleen de Tylopoda (kamelen en lamas) die herkauwen. Volgens Leviticus herkauwen haasachtigen en klipdassen echter ook! Dit is ronduit verkeerd en valt op geen enkele manier te verdedigen!

5. In de vele vertalingen die ik heb gezien wordt niet geschreven van springpoten naast de vier looppoten, maar van scheenbenen boven de voeten, om mee te springen. Ook hier geef ik echter toe dat het in de rede ligt om dit te vertolken als springpoten naast looppoten, temeer omdat namen voor lichaamsdelen vaak door elkaar lopen en *naast*/*boven* en *behalve* begripsmatig dicht op elkaar liggen. Daarmee is de kous echter niet af. In Lev11:23 staat er namelijk wel degelijk om de overige insecten dat ze vier poten zouden hebben. Dit klopt gewoon niet!

Overigens is de hele Leviticus-tekst nogal bizar aangezien het voor een infectiegevaar lijkt te waarschuwen dat geen enkele medische basis heeft.

6. Het is nu niet Jakob die de tekst geschreven heeft, maar van wie de werken worden beschreven in de tekst. Dus te verwijzen naar Jakobs onwetendheid helpt je niet. Er staat heel duidelijk dat Jakob de gewenste resultaten verkreeg dankzij de gekerfde\geschilde takken. En de passage waarin God de erfelijkheidswetten uitlegt aan Jakob of wie dan ook, moet je maar even aanstippen. Vooralsnog houd ik het er op dat er hier in de Bijbel een bijgeloof voor als waar wordt gehouden.

7. In het boek waarnaar ik verwees wordt de onjuistheid van de Bijbel op zekere punten aangetoond door concrete archeologische ontdekkingen. In het boek van Michael Behe wordt slechts een theoretisch, en niet een concreet bezwaar aangedragen tegen evolutie.

8. Al ben ik niet religieus, ik voel mij zeker niet 'leeg' of 'ongelukkig'. De Bijbel hoeft echter niet letterlijk genomen om het als een inspirerend religieus boek te beschouwen. Ik heb reeds aangetoond dat er in elk geval een aantal misstanden in de Bijbel staan, dus minder letterlijk nemen lijkt mij een noodzakelijkheid. Vele christenen weten moderne wetenschap met hun geloof te verenigen, waarom niet jij?


Antwoord (3-2-2006):Antwoord (6-2-2006):

Ahh oke bedankt, daar staat de link J

1.Evolutie zal wel in alles kloppen J….fossielenverslag is een groot bewijs, sjah voor creationisten dan toch ?

Wij zeggen toch ook dat een bal rond is? Oké die is bol, ma zo begrijpt iedereen ons ook…het kan 2 betekenissen hebben…ik heb niet gezegd dat dit zonder twijfel BOL is. Maar ik blijf erbij dat de mensen rond de 8ste eeuw voor gewone tijd dit helemaal niet met zekerheid wisten voor in een heilig boek te staan. En van die berg, bijbel is nu eenmaal poëtisch. Wie weet liet Satan dit zien via een droom, via gedachten, niets zegt dat dit onmogelijk is. Maar zoizo zou je niet alle koninkrijken kunne zien, dus dat is hier ook niet de bedoeling geweest om dat ook effectief te kunnen zien….kijk toch naar de context! Mattheus 4 : 8 Wederom nam de Duivel hem mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hun heerlijkheid! Dit kan niet letterlijk, vraag het maar eens voor het te ontleden aan mensen die taal kennen .

Sommigen geloofden dat de aarde rustte op vier olifanten die op een grote zeeschildpad stonden. Aristoteles, een Griekse filosoof en geleerde uit de vierde eeuw v.G.T., leerde dat het onmogelijk was dat de aarde in een lege ruimte hing. In plaats daarvan leerde hij dat de hemellichamen vastzaten aan het oppervlak van stevige, doorzichtige bollen, waarbij elke bol binnen een andere bol genesteld lag. De aarde bevond zich, zo beweerde hij, op de binnenste bol, en op de buitenste bol lagen de sterren. Dan moeten ze wel goed gokken voor dit juist te hebben.

Ja, de bijbel is veel opnieuw vertaald , maar dat er wss later dingen bij zijn toegevoegd?..dat is wat mensen moeten zeggen die niet geloven! Ze kunnen niet anders, dit was ook het geval zo bij het bijbelboek daniel…de profetieen over de val van babylon bvb. , hij voorspelde perfect hoe en door wie zelfs dat Babylon ging vallen…zo zijn er wel 100den, ook over de komst van de Messias..het enige wat ze kunnen zeggen is dat de bijbel opnieuw geschreven is….maar vergeet niet dat de bijbel ook hun tekortkomingen laat zien…ze zijn altyd eerlijk, als je het leest, dit kan gewoon niet allemaal “verzonnen” zijn..

God is de uitspanner van de hemel (zie zacharia 12 : 1) noorden….noordelijke hemel

Bijgevolg bleef de zon onbeweeglijk staan, en de maan stond werkelijk stil, totdat de natie zich op haar vijanden kon wreken.” — Joz. 10:13. Zo zeggen ook wij in deze tijd dat de zon ’s morgens opkomt en ’s avonds ondergaat. Betekent dit dat wij niet geloven dat de aarde om de zon draait? Natuurlijk niet. Wij beschrijven alleen maar de gebeurtenissen zoals ze zich aan ons oog voordoen. Dus dit betekent niets.

Besnijdenis, proefondervindelijk? Dit is geschreven in 20ste eeuw voor gewone tijd….in genesis…. De achtste dag is de volmaakte dag voor een besnijdenis.. Denk je nu echt dat de mensen zomaar die voorhuiden ervoor gaan afsnijden? Het was een verbond met God, nu doen Joden het nog steeds…En ik heb zowat gelezen dat het zelfs gezond kan zijn! Voor phimosis, paraphimosis, terugkerende ontstekingen vd eikel, is makkelijker schoon te maken, … http://www.besnijdenisinfo.nl/info.html#complicaties Maja dat zullen ze in de 20ste eeuw voor gewone tijd ook wel gegokt hebben.

2. De kansrekening levert een bewijs dat het scheppingsverslag van Genesis afkomstig moet zijn van een bron die kennis van de gebeurtenissen bezat. Het verslag somt 10 belangrijke stadia op in deze volgorde: (1) een begin; (2) een primitieve aarde in duisternis en gehuld in zware gassen en water; (3) licht; (4) een uitspansel of atmosfeer; (5) grote stukken droog land; (6) een plantengroei daarop; (7) zon, maan en sterren aan het uitspansel te onderscheiden, en het begin van seizoenen; (8) zeemonsters en vliegende schepselen; (9) wilde en tamme dieren, zoogdieren; (10) de mens. De wetenschap is het ermee eens dat de stadia zich in deze algemene volgorde hebben voorgedaan. Hoe groot is de kans dat de schrijver van Genesis deze volgorde op goed geluk heeft opgetekend? Deze kans is net zo groot als de kans dat u willekeurig de nummers 1 tot 10 uit een doos pakt en dit precies in de juiste volgorde doet. De kans dat u dit in één keer goed doet, is 1 op 3.628.800! Het is dus niet reëel te zeggen dat de schrijver bovenstaande gebeurtenissen gewoon toevallig in de juiste volgorde heeft genoemd zonder kennis te hebben verkregen van de feiten. Dus ik snap niet wat er in genesis staat dat er niet klopt?

3. . Toch merkte de zoöloog Hubert Hendrichs tijdens het observeren van klipdassen in de dierentuin Hellabrunn bij München op, dat deze dieren eigenaardige kauw- en slikbewegingen maakten. Hij ontdekte dat klipdassen wel degelijk herkauwen, 25 tot 50 minuten per dag, doorgaans ’s nachts. Wetenschappelijke waarnemingen bij hazen en konijnen in recentere jaren wijzen er echter op dat aan dit schijnbare herkauwen nog veel meer vastzit. François Bourlière schrijft in The Natural History of Mammals (1964, blz. 41): „De dubbele spijsvertering waarbij het voedsel tweemaal in plaats van slechts eenmaal de darm passeert, schijnt bij konijnen en hazen een algemeen voorkomend verschijnsel te zijn. Tamme konijnen eten hun ’s nachts afgescheiden uitwerpselen gewoonlijk op en slikken ze zonder te kauwen door; de volgende morgen vormen deze wel de helft van de totale maaginhoud. Bij het wilde konijn vindt de dubbele spijsvertering tweemaal per dag plaats, en hetzelfde wordt over de Europese haas bericht. . . . Men vermoedt dat de dieren op deze wijze van grote hoeveelheden vitamine B worden voorzien, die door bacteriën in het voedsel in de dikke darm worden geproduceerd.” Over dit verschijnsel wordt in Mammals of the World (door E. P. Walker, 1964, Deel II, blz. 647) opgemerkt: „Dit komt wellicht overeen met het ’herkauwen’ van ruminantia [herkauwende zoogdieren]. En zelfs dan moeten we beseffen dat er toen geen wetenschappelijke classificatie onder herkauwers bestonden.

4. Ik gebruik altyd de nieuwe wereldvertaling, maar in de King James Version is bvb. het Hebreeuwse woord char·gol´ met „kever” vertaald …..een insektenfamilie waarvan de meeste soorten niet springen maar kruipen. Men is het er echter algemeen over eens dat met het Hebreeuwse woord een springende insektensoort wordt aangeduid, omdat dit dier samen met de sprinkhaan wordt genoemd. Maar om welk springend insekt het gaat, is niet precies bekend….Vertalers hebben char·gol´ ook met ’veldsprinkhaan’ (NBG; WV) en ’treksprinkhaan’ (GNB) weergegeven, en soms is het Hebreeuwse woord eenvoudig getranscribeerd.

5.(ge 31: 10-12)..in de context kunnen we toch wel afleiden dat deze engel Jakob heeft geholpen? Vergeet niet in het oude testament bestaan nu eenmaal wonderen, dit is een kwestie van geloof.

6. ik vond dat michael behe dat niet slecht heeft gedaan, het is natuurlijk ook maar een theorie zoals evolutie…maar hij heeft gelijk dat de meeste wetenschappers niet willen geloven, en schrik krijgen als ze horen van een ID.

7. Ik ben er 100 % zeker van, dat als iedereen elke dag de bijbel leest en mediteert, en het ook elke dag doet wat er in staat, dat de wereld prachtig zou zijn, met een hoop op eeuwig leven. De bijbel geeft ook raad voor iedereen bij elk probleem, en iedereen heeft wel eens problemen… Spijtig genoeg zit de westerse cultuur nu zo ineen dat ze altyd bewijzen moeten hebben….Ik moet toegeven dat je je best hebt gedaan om me te laten inzien dat de bijbel “ een mythe” is, maar helaas….geen enkel argument is deftig genoeg om me het te doen inzien. Alles is weerlegbaar en kan verklaard worden. En de wetenschappelijke bewijzen van de bijbel…wel ja …hangt er vanaf wat je bedoelt met bewijs, voor heel veel mensen is dit wetenschappelijk ondersteunend bewijs…maar het echte bewijs komt niet van de wetenschap, dat doen we door te doen wat God van ons verlangt..maar dit is geen creationistische pagina, dus zal ik hiermee stoppen. Ik ga ook niet meer reageren op dit artikel want hier kunnen we in blijven doorgaan. Ik heb al boeken gelezen over de archeologie en wetenschap, en ook deze hebben me niet kunne overtuigen, maar ik zal wel “de bijbel, een mythe” eens lezen als deze uitkomt. Ik zal binnenkort eens vragen stellen over de evolutie, want eerlijk gezegd klopt er volgens mij wel 1000 dingen niet van, tot dan groetjes jonas.


Antwoord (9-2-2006):

Oh, je bent klaar met argumenteren? Prima! Sta me dan toe samen te vatten welke punten je hebt gefaald te beantwoorden. Ik denk dat hier voldoende stof is voor een nieuw artikel op mijn site: Is de Bijbel onfeilbaar?.

1. Er valt niet eenduidig uit de Bijbel af te lezen dat de schrijvers wisten dat de aarde een ronde globus in de ruimte is. Daarentegen wijst er veel op dat de schrijvers van de Bijbel geloofden in een platte aarde, met de hemel als overkoepelend gewelf.

Citaat Jesaja 40:22 ''Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn — Degene die de hemelen uitspant net als een fijn gaas, die ze uitspreidt als een tent om in te wonen...''

De beschrijving van de hemel als tentdoek versterkt nog eens het beeld van een platte aarde met een hemelgewelf. Een tentdoek welft over de platte verblijfplaats van een tent uit. Bovendien is de hemel niet als een platte doek, maar een uitgestrekte ruimte met de hemellichamen erin verspreid.

Citaat Mattheüs 5-8: ''Vervolgens nam de Duivel hem mee naar de heilige stad, en hij plaatste hem op de kantelen van de tempel en zei tot hem: „Indien gij een zoon van God zijt, werp u dan naar beneden, want er staat geschreven: ’Hij zal zijn engelen aangaande u opdracht geven, en zij zullen u op hun handen dragen, opdat gij uw voet nimmer aan een steen stoot.’” Jezus zei tot hem: Wederom staat er geschreven: ’Gij moogt Jehovah, uw God, niet op de proef stellen.’ Wederom nam de Duivel hem mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid...''

De duivel probeert Jezus te verleiden zich van een gebouw te werpen. Zijn bedoeling is natuurlijk dat Jezus om het leven komt door de val. Dat betekent dat er wel degelijk sprake is van de werkelijke persoon Jezus op een werkelijk gebouw. Dus geen droombeeld, want dan is er geen levensgevaar en dus geen reden voor deze verleiding. Vervolgens brengt de duivel hem naar de hoge berg vanwaaraf de gehele wereld overzien kan worden. Waarom zou hier plotseling niet sprake zijn van een werkelijke berg?

Er zijn wel meer passages in de Bijbel te vinden die suggereren dat de schrijvers uitgingen van een platte aarde met een hemelkoepel. Dit wereldbeeld lijkt sterk op de oudere babylonische en egyptische, en het ligt voor de hand, dat dit hiervan afgeleid is. Het pas ontdekte boek van Enoch, dat ook bij de Bijbel hoort, beschrijft zelfs zeer expliciet dit wereldbeeld.

1a. Volgens de Bijbel kunnen maan en zon worden stilgezet hetgeen niet past met het heliocentrische model Voor het ogenschijnlijk stil staan van de zon is het vereist dat de aarde ophoudt met draaien rond haar as. Als de aarde zou worden geremd in haar draaiing zou hetzelfde gebeuren als een trein plotseling zou stoppen. Alles wat niet vast zit zal voortzetten met bewegen in de richting van de draaiing. Het gevolg zou katastrofaal zijn: gebouwen zouden instorten, enorme vloedgolven zouden volgen, hevige stormen, etc.

1b. Om er achter te komen wat het beste tijdstip voor een besnijdenis hoef je geen hoogstaande medische stand te hebben. Een paar zieke, of doodbloedende babytjes is voldoende. Hoe men tot deze traditie is gekomen weet ik niet, het kan in zeldzame gevallen noodzakelijk zijn bij de ziektecomplicaties die je noemt, maar het is in de eerste plaats een verminking, want je verwijdert één van de gevoeligste en meest stimulerende delen van de penis.

2. Genesis past niet met wat we weten van de geschiedenis van de aarde en het leven De schrijvers van de Bijbel waren menselijk, maar ze waren geen hersenloze automaten. Dat argument met de kansberekening slaat dan natuurlijk nergens op. Niemand zou een begin (1) halverwege een scheppingsverhaal plaatsen, levende wezens voordat er atmosfeer is, of landplanten voordat er land is, om maar wat voorbeelden te noemen. Bovendien kloppen veel details helemaal niet:

  • Er staat dat zaaddragende planten vóór de zeedieren kwamen. Klopt niet. Zaadplanten kwamen pas zo'n 100 miljoen jaar na de eerste zeedieren.
  • De hemellichamen kwamen pas op de derde dag aan de beurt, terwijl de zon er allang was voordat de aarde was afgekoeld en plantengroei mogelijk was. Hier is niet sprake van ''pas onderscheidbaar''. Er staat duidelijk: ''God ging ertoe over de twee grote [hemel]lichten te maken''.
  • Er staat dat vliegende dieren tegelijk ontstonden met zeedieren, wat niet klopt. Vliegende dieren onstonden pas nadat de landdieren er waren, waarvan ze afstammen.
  • Huisdieren werden geschapen voordat de mens er was? Dit is ook onjuist. De mens was er voordat er tamme huisdieren waren. Logisch ook, want hij moest ze eerst temmen. Ik kan zo nog wel even doorgaan...
3. Zijn vleermuizen vogels, of kunnen struisvogels vliegen? Afhankelijk van of je ervan uitgaat dat het ene of het andere wordt genoemd, dan worden vleermuizen beschouwd als 'vogels' of struisvogels beschouwd als 'vliegende schepsels'. Een beetje vreemd vind je niet?

4. Klipdassen, konijnen en hazen herkauwen niet, ook al staat dat in de Bijbel Het opeten van de eigen uitwerpselen zonder te kauwen door konijnen en hazen is niet hetzelfde als herkauwen. In de Bijbel staat duidelijk 'herkauwen'. In het oorspronkelijke Hebreeuws kauwen ze op 'gerah', wat in het Engels vertaald kan worden als ''cud'', dus datgene dat herkauwers weer naar boven halen. ''Gerah'' is niet hetzelfde als uitwerpselen, want de andere herkauwers die worden genoemd die eten ook niet hun uitwerpselen. Bovendien ''kauwen'' haasachtigen niet op hun uitwerpselen. Als dit herkauwen moet voorstellen, dan schrijf ik deze text met een ganzeveer.

Hubert Hendrichs is de enige die in 1965 dacht te observeren dat klipdassen herkauwen. Deze observatie is sindsdien door niemand meer herhaald. Waarom niet luisteren naar wat klipdassen-experts vandaag de dag zeggen? Volgens Hendrik Hoeck: 'Hyraxes do not ruminate...' Ik heb hem zelfs over de observatie van Hendrichs aangeschreven. Hij schreef terug dat hij hem persoonlijk kende en ook wist van de observatie van schijnbaar herkauwen. Wat in werkelijkheid plaatsvond was agonistisch (dreigend) gedrag bij benadering. Een soort nerveuze kauwbewegingen maken dus iedere keer als de onderzoeker te dichtbij kwam. Het is dus definitief een geëtableerd feit dat klipdassen niet herkauwen (al verwerken ze hun voedsel bijna net zo effectief als herkauwers), evenmin als haasachtigen. Hierin is de Bijbel dus (ook) fout.

5. Volgens de Bijbel hebben insecten (gevleugelde wemelende schepsels) vier poten In Leviticus 11:20-23 wordt overduidelijk beschreven dat insecten onrein zijn, met uitzondering van sprinkhanen en krekels. De insecten worden wel degelijk beschreven als ''gevleugelde, wemelende schepsels die op vier [poten] gaan''. Sorry, hoor, maar insecten hebben toch echt zes poten, die ze allemaal gebruiken om mee te lopen: ''20 Elk gevleugeld wemelend schepsel dat op vier [poten] gaat, is voor U een gruwel. 21 Slechts het volgende moogt GIJ eten van alle gevleugelde wemelende schepselen die op vier [poten] gaan: die welke boven hun poten nog springpoten hebben, om daarmee over de aarde te springen. 22 Daarvan moogt GIJ de volgende eten: de treksprinkhaan naar zijn soort, en de eetbare sprinkhaan naar zijn soort, en de krekel naar zijn soort, en de veldsprinkhaan naar zijn soort. 23 En elk ander gevleugeld wemelend schepsel dat inderdaad vier poten heeft, is voor U een gruwel.'' Dit is dus een overduidelijke fout in de Bijbel.

6. Volgens de Bijbel kunnen huisdieren bronstig gemaakt worden en genetisch gemanipuleerd door het tonen van gekerfte takken Dit is alreeds duidelijk uitgelegd. Hij past dit specifiek toe op de sterke dieren, en niet de zwakke. Wonderbaarlijk genoeg brengen alleen de sterke dieren de gewenste varianten voort. Er staat nergens dat het resultaat tot stand wordt gebracht door een engel of Goddelijk ingrijpen. Daarentegen worden de resultaten in direct verband gebracht met Jakobs bezwering: ''En het geschiedde altijd dat telkens als de sterke kleinveekudden bronstig werden, Jakob de stokken in de goten legde, vóór de ogen van de kleinveekudden, opdat ze bij de stokken bronstig zouden worden. Maar wanneer de kleinveekudden zwakte vertoonden, legde hij ze daar niet. Zo kreeg Laban altijd de zwakke [dieren], maar Jakob de sterke.''

7. De bijbel is achteraf, tegen het begin van onze jaartelling herschreven! Concrete archeologische vondsten wijzen uit dat er wat de bijbel betreft sprake is van geschiedenisvervalsing. Dit is dus niet zomaar wat niet-gelovigen zeggen, maar een concrete ontdekking door Israelische onderzoekers. Veel gelovigen beschouwden de Bijbel al langer als onvolmaakt en geschreven door mensen, alhoewel geïnspireerd door God. Meer hierover in het boek: 'De Bijbel als Mythe'.

Michael Behe heeft helemaal geen theorie. Hij heeft een concept gepostuleerd dat gebaseerd is op: ''Als ik me niet kan voorstellen hoe iets is geëvolueerd, dan is het niet mogelijk''. De evolutietheorie wordt gestaafd door een grote hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal en wordt veelvuldig over gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. De hoeveelheid wetenschappelijke artikelen dat zich baseert op ''niet-reduceerbare complexiteit'' of ''intelligent design'' is... nul. Wetenschappers staan voor van alles open, zolang er maar een solide empirische en wetenschapstheoretische basis voor is. Dat is er in dit geval niet. De status van 'theorie' verdient het in elk geval niet.

8. Je schrijft dat iedereen zou moeten doen wat er in de Bijbel staat. Volgens mij zijn er een aantal passages die ze beter kunnen overslaan. Sta me toe een en ander te citeren:

Jozua 6:21: ''Voorts gaven zij alles wat in de stad was, van man tot vrouw, van knaap tot grijsaard en tot stier en schaap en ezel toe, aan de vernietiging prijs door de scherpte van het zwaard.''

Jozua 10:40 ''Jozua dan sloeg het gehele land van het bergland en de Negeb en de Sjefela en de hellingen, en al hun koningen. Hij liet niemand in leven, en al wat adem had, gaf hij aan de vernietiging prijs, juist zoals Jehovah, de God van Israël, had geboden.''

Zullen we ons allemaal ook maar toegeven aan genocide, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht? Is dat misschien een goed idee om sociale problemen het lijf te gaan? Moord alle inwoners uit? Er staan vele passages in de Bijbel waarin het uitmoorden van jonge kinderen wordt beschreven als normaal, of zelfs door God uitgevoerd. Dat lijkt me nogal een wankele basis voor moraliteit.

Mijn punt is natuurlijk dat je nergens komt door de Bijbel in alles letterlijk te nemen. Het is een onvolmaakt boek, met feitelijke en morele fouten erin verwerkt, maar kan evengoed voldoende basis vormen voor een geïnspireerd spiritueel leven. Dit is hoe de meeste gelovigen het opvatten, en dat raad ik aan dat jij dat ook doet, want op een dag zullen de feiten je toch inhalen.

Met vriendelijke groet,

Fedor


Antwoord (9-2-2006):Antwoord (12-2-2006):

IS DE BIJBEL ONFEILBAAR?

1.WETENSCHAPPELIJK 1.1. Jesaja 40:22 Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn — Degene die de hemelen uitspant net als een fijn gaas, die ze uitspreidt als een tent om in te wonen.

Nu je spreekt uw eigen toch wel tegen…ene keer zeg je dat de mensen wisten dat de aarde rond was door te kijken naar schaduwen, en nu zeg je dat de mensen geloofden in een platte aarde? Wat is het nu? Er staat heel duidelijk dat rond hier bedoeld is op de aarde, en niet op de hemel. Dus is dit wetenschappelijk ondersteunend? Ja! En pas op, ik zeg niet dat ik weet dat jesaja wist dat de aarde rond was…hij is door God geïnspireerd…maar dat maakt nu niet uit…Daniel moest ook verschillende profetieen opschrijven, maar soms had hij ook geen idee wat het allemaal betekende omdat het niet voor zijn tijd was, maar voor later. Maakt dit verschil? Neen. Hij spant de hemelen uit als een tent om in te wonen….de bewoners zijn als sprinkhanen. zijn bewoners als sprinkhanen? Kan op metaforische wijze. is de hemel als een tent? Kan ook op metaforische wijze, namelijk bescherming. Als we naar boven kijken lijkt het vanuit ons standpunt ook zoals in jasaja 40 : 22 staat. Maar zouden de mensen weten dat de aarde rond is? Neen.

Dit zelfde Hebreeuwse woord voor „rond” treft men aan in Job 22:14, waar de Nieuwe-Wereldvertaling omtrent God zegt: Op het hemelgewelf wandelt hij rond. Welnu, wij weten dat het hemelgewelf van de aarde gezien halfbolvormig is. De andere helft van het halfbolvormige hemelgewelf bevindt zich aan de andere kant van de aarde dan waar wij staan en kan dus niet rechtstreeks door ons worden waargenomen. In overeenstemming met dit feit heeft het woord „rond” in Jesaja 40:22 dezelfde Hebreeuwse betekenis als in Job 22:14. Hieruit volgt dus dat het woord „rond” in Jesaja 40:22 iets moet betekenen dat bol is, net zoals het uitspansel er vanaf de aarde bolvormig en als een gewelf uitziet.

1.2. Job 26:7 Hij spant het noorden (= noordelijke hemel , zoals ik al zei zie zie zacharia 12 : 1) uit over de lege ruimte, hangt de aarde op aan niets. AAN NIETS.

1.3. prediker 1:7 Alle winterstromen gaan uit naar de zee; toch is de zee zelf niet vol. Naar de plaats waar de winterstromen uitgaan, daarheen keren ze terug om uit te gaan (Nieuwe-Wereldvertaling) Alle rivieren stromen naar zee, maar de zee raakt nooit vol. Het water keert terug naar de bron om opnieuw te gaan stromen. (Groot Nieuws Bijbel). Lang geleden reeds hebben mensen opgemerkt dat de rivieren naar de zeeën en oceanen stromen maar dat deze laatste niet dieper worden. Voordat men ontdekte dat de aarde bolvormig is, geloofden sommigen dat dit kwam doordat er aan de randen van de aarde evenveel water afviel. Later ontdekte men dat de zon miljarden liters water per seconde in de vorm van waterdamp uit de zee „oppompt”. Hierdoor ontstaan wolken, die door de wind boven landgebieden worden gedreven, waar het vocht in de vorm van regen en sneeuw omlaagvalt. Vervolgens komt het water in de rivieren terecht en stroomt weer naar de zee. Hoewel deze wonderbaarlijke kringloop in de oudheid over het algemeen onbekend was, wordt er in de bijbel wel over gesproken.

1.4. Met betrekking tot de oorsprong van het universum zegt de bijbel: „In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Vele geleerden beschouwden dit echter als onwetenschappelijk, omdat volgens hen het universum geen begin heeft gehad. De astronoom Robert Jastrow wijst echter op nieuwere inlichtingen en zet uiteen: „De essentie van de vreemde ontwikkelingen is dat het Universum in zekere zin een begin heeft gehad — dat het op een bepaald moment in de tijd is begonnen.. De details verschillen, maar de essentiële elementen in het astronomische en het bijbelse verslag van het ontstaan der dingen zijn hetzelfde.

1.5. In de dagen van Noach, zo zegt de bijbel, bedekte een grote vloed de hoogste bergen van de aarde en vernietigde alle menselijk leven buiten de enorme ark die Noach had gebouwd (Genesis 7:1-24). Velen hebben dit verslag bespot. Toch zijn er op hoge bergen zeeschelpen gevonden. En verdere bewijzen dat er in het niet al te verre verleden een vloed van enorme afmetingen heeft plaatsgevonden, worden geleverd door het grote aantal fossielen en karkassen die in bevroren modder zijn bewaard. Vele van deze dieren waren volkomen vers, volledig en onbeschadigd, en nog steeds rechtop staand of op zijn minst knielend (daar is een foto van). Grote kudden enorme, weldoorvoede beesten, niet specifiek aan extreme kou aangepast, vreedzaam grazend op zonnige weiden . . . Plotseling werden ze zonder enig zichtbaar teken van geweld en voordat ze een laatste hap voedsel ook maar konden doorslikken, allemaal gedood en vervolgens zo snel ingevroren dat elke cel van hun lichaam perfect bewaard is gebleven. Dit is in overeenstemming met wat er tijdens de grote Vloed gebeurde. De bijbel beschrijft het in de volgende woorden: ’Alle bronnen van de grote waterdiepte werden opengebroken en de sluizen van de hemel werden geopend.’ De wateren van de stortvloed ’stegen boven de aarde’, en dit ging in de poolstreken ongetwijfeld vergezeld van ijzige winden (Genesis 1:6-8; 7:11, 19). Daar zou de temperatuurverandering het snelst en het meest drastisch zijn. Dieren van verscheidene soorten werden aldus verzwolgen en bleven bewaard in de bevroren modder. Een ervan is misschien de mammoet geweest die door opgravers in Siberië is ontdekt en die op bijgaande illustratie te zien is. Er bevond zich nog plantaardig voedsel in zijn bek en maag, en zijn vlees was zelfs nog eetbaar toen het was ontdooid.

Weerlegging van uw tegenargumenten:

Citaat Mattheüs 5-8: ''Vervolgens nam de Duivel hem mee naar de heilige stad, en hij plaatste hem op de kantelen van de tempel en zei tot hem: „Indien gij een zoon van God zijt, werp u dan naar beneden, want er staat geschreven: ’Hij zal zijn engelen aangaande u opdracht geven, en zij zullen u op hun handen dragen, opdat gij uw voet nimmer aan een steen stoot.’” Jezus zei tot hem: Wederom staat er geschreven: ’Gij moogt Jehovah, uw God, niet op de proef stellen.’ Wederom nam de Duivel hem mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid... Heb ik gezegd dat de berg niet echt is?? Neen. Is Satan’s bedoeling dat Jezus om het leven komt? Neen, hij wist heel goed dat Jezus zijn engelen hem zouden komen helpen als Jezus dat wou. (Staat in de tekst ervoor). Hij wou de macht hebben over Jezus…. Gods Woord noemt Satan „de heerser van deze wereld”, terwijl de demonen „de wereldheersers van deze duisternis” worden genoemd (Johannes 12:31; Efeziërs 6:11, 12; 1 Johannes 5:19). Omdat de Duivel zo veel autoriteit bezat, kon hij Jezus in ruil voor slechts één daad van aanbidding „alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid” aanbieden. Satan toonde hem “alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid”. Dus zoals ik al zei, DIT is niet letterlijk en kan wel in een soort visioen.

Het boek Henoch is geen deel van de bijbel, het is een apocrief en pseudepigrafisch geschrift, dat ten onrechte aan Henoch wordt toegeschreven. Het werd waarschijnlijk ergens in de tweede of eerste eeuw v.G.T. opgesteld en is een verzameling van overdreven en onhistorische joodse mythen, klaarblijkelijk een product van exegetische uitweidingen over de beknopte vermelding van Henoch in Genesis. Dit alleen al is voor degenen die Gods geïnspireerde Woord liefhebben, voldoende om het te verwerpen.

In de bijbel bevat alleen het boek Judas Henochs profetische woorden: „Zie! Jehovah is met zijn heilige myriaden gekomen om aan allen het oordeel te voltrekken en om alle goddelozen schuldig te verklaren betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en betreffende alle aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben” (Judas 14, 15). Veel geleerden beweren dat Henochs profetie tegen zijn goddeloze tijdgenoten een rechtstreeks citaat is uit het boek Henoch. Is het mogelijk dat Judas een onbetrouwbaar apocrief boek als zijn bron heeft gebruikt? Hoe Judas van Henochs profetie op de hoogte was, wordt in de Schrift niet onthuld. Hij heeft misschien gewoon een gemeenschappelijke bron aangehaald, een betrouwbare overlevering afkomstig uit de grijze oudheid. Paulus heeft blijkbaar iets soortgelijks gedaan toen hij Jannes en Jambres bij name noemde als de overigens anonieme magiërs aan Farao’s hof die tegen Mozes gekant waren. Indien de schrijver van het boek Henoch toegang tot een dergelijke bron uit de oudheid had, waarom zouden we dan ontkennen dat Judas dit had? — Exodus 7:11, 22; 2 Timotheüs 3:8. Hoe Judas de informatie over Henochs boodschap aan de goddelozen kreeg, is van minder belang. De betrouwbaarheid ervan wordt bevestigd door het feit dat Judas onder goddelijke inspiratie schreef (2 Timotheüs 3:16). Gods heilige geest behoedde hem ervoor iets te beweren wat niet waar was.

De zon en maan staan stil.„Is voor God soms iets te buitengewoon” als Schepper van hemel en aarde? (Genesis 18:14). Er staan wel meerdere wonderen in de bijbel. Als Jehovah het wil, kan hij de beweging van de aarde beïnvloeden, zodat voor een aardse toeschouwer de zon en de maan stil lijken te staan. Of hij kan de beweging van de aarde en de maan ongestoord laten terwijl hij de stralen van de zon en de maan zo breekt dat het licht van deze twee hemellichamen blijft schijnen. Hoe dan ook, in de menselijke geschiedenis ’is er geen dag als die gebleken’. — Jozua 10:14.

2.MEDISCH 2.1. Vele bijgelovige ideeën worden nog steeds door grote aantallen mensen geloofd, zoals bijvoorbeeld dat een wilde kastanje in de zak reumatiek voorkomt; dat het vastpakken van padden wratten veroorzaakt; dat het dragen van een rode flanellen doek om de hals keelpijn geneest” en nog andere. Zulke beweringen vindt men niet in de bijbel. Dat is op zich al opmerkelijk.

2.2.Ook opmerkelijk is het om de gevaarlijke medische behandelingen die in het verleden werden toegepast, te vergelijken met wat de bijbel zegt. De papyrus Ebers bijvoorbeeld, een medisch geschrift van de oude Egyptenaren, schreef het gebruik van uitwerpselen voor om verschillende aandoeningen te behandelen. Er werd gezegd dat menselijke uitwerpselen, vermengd met verse melk, als een papje toegepast moesten worden bij wonden waar de korst al vanaf was. En een remedie om splinters uit te trekken luidde: Wormebloed, koken en in olie fijnmaken; mol, doden, koken en in olie drenken; ezelmest, met verse melk vermengen. Op de opening aanbrengen. Zo’n behandeling kan, zo weet men nu, tot ernstige infecties leiden. (zie Ibid. blz. 109) Wat zegt de bijbel over uitwerpselen? Er werd het volgende voorgeschreven: „Wanneer gij buiten neerhurkt, dan moet gij [met een graafwerktuig] een gat graven en u omkeren en uw uitwerpselen bedekken” (Deuteronomium 23:13). Er was dus geen sprake van dat de bijbel uitwerpselen bij een medische behandeling zou voorschrijven. In plaats daarvan stonden er in de bijbel richtlijnen om zich op een veilige manier van uitwerpselen te ontdoen. Tot aan de huidige eeuw zag men er in het algemeen geen gevaar in om uitwerpselen onbedekt te laten zodat er vliegen bij konden komen. Dit had de verbreiding van ernstige, door vliegen overgebrachte ziekten en de dood van veel mensen tot gevolg. Toch stond de eenvoudige remedie al die tijd in de bijbel opgetekend, en ze werd al meer dan 3000 jaar geleden door de Israëlieten opgevolgd. Dus niet zomaar te verklaren, met “proefondervindelijk”.

2.3. Nog in de vorige eeuw zagen artsen er geen kwaad in om zich rechtstreeks van een lijk op de snijtafel naar een onderzoek op de kraamafdeling te begeven, zonder zelfs maar hun handen te wassen. Op die manier werden smetstoffen van de doden overgebracht op de levenden en stierven nog vele anderen. Zelfs toen de belangrijkheid van het wassen van de handen werd aangetoond, verzetten velen in de medische wereld zich tegen zulke hygiënische maatregelen. Ongetwijfeld zonder het zelf te weten, verwierpen zij de wijsheid van de bijbel, want de wet die Jehovah de Israëlieten gaf, schreef voor dat een ieder die een dode aanraakte, onrein werd en zichzelf en zijn kleren moest wassen. Numeri 19:11-22.

2.4.Nog iets wat de moderne wetenschap heeft ontdekt, is de sterke mate waarin geesteshouding en emoties van invloed zijn op de gezondheid. In een encyclopedie wordt verklaard: „Sinds 1940 is steeds duidelijker geworden dat de fysiologische functie van organen en de orgaanstelsels nauw verband houden met de geestestoestand van het individu, en dat er zelfs weefselveranderingen kunnen optreden in een orgaan dat op deze wijze wordt beïnvloed. Naar deze nauwe samenhang tussen onze geest en onze fysieke gezondheid werd echter reeds lang geleden in de bijbel verwezen. Daar staat bijvoorbeeld: „Een kalm hart is het leven van het vleselijke organisme, maar jaloezie is verrotting voor de beenderen.” — Spreuken 14:30; 17:22. 2.5 in genesis 17 : 12 vertelde God:::: Al wat manlijk onder u is, 8 dagen oud, moet besneden worden . de volmaakte dag voor een besnedenis, sorry hoor, maar ik denk niet dat je dit zomaar kan afleiden als “de volmaakte dag” proefondervindelijk, zeker niet in 1500 v.GT . Het was in die tijd zeker geen verminking, je moet ook weten dat die mensen leefden in de woestijn, wie weet wat kwam er allemaal tussen. Zelfs Jezus is besneden! Dus deze traditie is zeker 1500 jaar verder gezet. De Joden doen dat nu nog altyd, en zoals we al hebben gelezen http://www.besnijdenisinfo.nl/info.html#complicaties is een besnedenis zeker niet slecht!

3. Het valt me heel hard op dat je kritisch bent op zo’n stomme dingen….is een struisvogel een vliegend schepsel? Of mss de vleermuis een vogel…nog eens toen was er die classificatie niet als nu+vertalingmoeilijkheden….ook over die insecten hoeveel poten ze hadden …die mensen zijn niet dom he, die hebben mss meer insecten gezien per dag dan wij in ons heel leven. Deze dingen zeggen niets. 4. de gekerfde takken is al uitgelegd. Maar ik geloof dat God jakob heeft geholpen, dit haal ik uit de context van de droom, ookal dacht Jakob dat hij dit kon….en jij gelooft dit niet …kwestie van? Geloof! 5.Jah wss is de bijbel herschreven , de bijbel is nu in meer dan 1500 verschillende talen. Maar geschiedenisvervalsing? Neen geen enkel bewijs. Alle profetieen zijn niet vervalst. Neem bvb. deze maar niet al te letterlijk zeggen ze dan:

Bijbelprofetieën zijn specifiek, zelfs namen worden voorzegd

-verwijderd-[Fedor]

Enkele profetieën waarvan vervulling door latere bijbelschrijvers werd opgetekend

-verwijderd-[Fedor]

(alle documentatie kun je lezen van het wachttorengenootschap uitgebracht door Jehovah’s getuigen), nog nooit heb ik maar iets gezien dat niet klopt…meestal is er een heel logische verklaring… voor schepping, lees maar eens het boek, “ leven – hoe is het ontstaan door evolutie of door schepping).


Antwoord (27-2-2006):