Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Gastenboek

skep - 5-12-2006:

-tekst verwijderd, want voldeed niet aan de de spelregels en schendt auteursrechten -

Welnu… Is het weglaten van informatie een eerlijke zaak ? Kan iemand zo kennis nemen van de feiten en op grond van alle beschikbare informatie een conclusie trekken ? Wordt er op universiteiten waar evolutie zijnde als feit wordt onderwezen bovenstaande informatie naar voren gebracht in de studieboeken ?! Of worden de tegenargumenten gecensureerd omdat men de andere mogelijkheden dan evolutie bij voorbaat uitsluit zonder de argumenten en feiten in aanmerking te nemen ?!

-tekst verwijderd, want voldeed niet aan de de spelregels en schendt auteursrechten -

Helaas worden argumenten zoals bovenstaand eenvoudig genegeerd door voorstanders van evolutie. Er wordt op deze site zelfs een ijdele poging gedaan om aan te tonen dat uit chaos orde voortkomt terwijl dat eenvoudig niet waar is. Er is geen enkel bewijs voor gevonden en geen enkele waarneming ooit strookt met deze bewering. Integendeel; De praktijk laat altijd het tegengestelde zien. Dit wordt in feite bevestigd door evolutionisten / wiskundigen welke reeds aangehaald zijn en toegeven dat het het onzinnig is aan te nemen dat het leven door toeval ontstaan kan zijn.

Sommige evolutionisten reageren op dit soort dilemma’s door koppig hun geloof in evolutie te belijden !


Antwoord (5-12-2006):

Allereerst: Ik accepteer geen teksten die van andere sites zijn gekopieerd. Als je een argument hebt, druk dat dan in eigen woorden uit. Korte citaten mogen natuurlijk wel.

Kom a.u.b. met een aantal concrete voorbeelden van feiten die zouden worden genegeerd of weggeredeneerd in de evolutionaire wetenschap.

Je beweringen dat 'orde' niet uit 'chaos' kan voortkomen is, behalve simplistisch, ook nergens op gebaseerd. Kom a.u.b. met een aantal wetenschappelijke bronnen hiervoor, en niet met een aantal losse citaten die niets zeggen. Geef ook a.u.b. aan waar precies op deze website die bewering wordt gedaan, zodat ik beter kan begrijpen welke formulering je precies kritiseert.