Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Chapeau excellenties

Gerben v D - 19-8-2006:

Hallo,

Bij het bekijken van deze site merk ik dat jullie actief strijd voeren tegen het creationisme. Ik vraag me in verwondering af wat jullie hiertoe beweegt?

Als je in de evolutietheorie geloofd dan kan dat en dan mag dat. Dat is allemaal geen probleem. Datzelfde geldt voor wanneer je geloofd in de schepping. Maar ik merk dat jullie niet alleen rust hebben bij je overtuiging, maar zelfs 'tegengas geven tegen het creationisme', om in jullie termen te blijven. Waarom voelen jullie je zó aangevallen?

het treft me dat christenen zo vaak worden betitelt als zijnde zeikerds, opdringerig en vijandig. Ik ken ontzettend veel christenen en herken hen totaal niet in dit soort kwalificeringen. Als ik ergens een sfeer van vijandigheid en opdringerigheid bemerk, dan is het wel op deze site.

Als jullie er werkelijk vast van zijn overtuigt van datgene waar jullie voor staan, dan vraag ik mij af waarom jullie een zo defensieve, en bij tijd en wijlen vijandige, opstelling hebben. Niet datgene wat jullie, als vertegenwoordigers van de evolutie-theorie zijnde, in woorden proberen te vatten, maar de wijze waarop jullie je opstellen en uitkomen voor jullie overtuiging, is voor mij al reden genoeg om de evolutietheorie per defintie en in vaste overtuiging te verwerpen.

Als jullie bij wijze van spreken, een ander zou moeten overtuigen van het feit dat de aarde rond is, dat een auto 4 wielen heeft of dat je getrouwd bent, dan weet ik zeker dat jullie toon van discusseren en jullie houding pertinent anders zou zijn.

Ik merk dat bij veel aanhangers van de evolutie-theorie, twijfel regeert in hun harten. De onwetendheid en onverklaarbaarheid van een aantal zaken brengt hen niet tot een evenwichtig onderzoek, maar tot (actief) verzet tegen andersdenkenden. Leve de open discussie, leve de liefde voor elkaar!

Chapeau excelenties

M. vr. gr. Gerben


Antwoord (21-8-2006):

Hallo Gerben,

Af en toe lees ik reacties die zo gekleurd en zwart-wit zijn dat het verbazingwekkend is dat de schrijver zich zelf daar niet van bewust lijkt te zijn.

In de eerste plaats zijn christenen niet synoniem met creationisten, zoals ik ook heel duidelijk uitleg. Creationisten vormen een orthodoxe/fundamentalistische minderheid onder christenen. Ik heb dus absoluut geen problemen met gelovigen, en ook niet met creationisten die hun geloof niet opdringen.

Met een ongelooflijk gemak scheer je verder 'evolutionisten' over één kam en schilder je ze af als 'vijandig' en 'aanvallend' als het gaat om creationisten. Feit is dat -in het nederlandse taalgebied- van alle mensen die achter de evolutietheorie staan er slechts een handjevol geďnteresseerd is in discussies met creationisten.

Het aantal nederlandstalige websites die creationisme kritisch belichten zijn op de vingers van één hand te tellen. Het aantal creationistische websites in de nederlandse taal daarentegen loopt in de vele tientallen. Er zijn geen enkele boeken van nederlandse schrijvers die creationisme specifiek aanvallen, er zijn tientallen nederlandstalige publicaties die evolutie aanvallen. Nu mag jij mij even gaan uitleggen wie hier de grootste aggressor is en waarom, en daarbij rekenining houden dat creationisten ook nog eens een kleine minderheid vormen.

De inspanningen van mij een mijn medestanders zijn dan ook uitsluitend een reactie op creationistische aanvallen op de evolutietheorie. Daarbij komt nog dat creationisten voortdurend proberen schepping in dan wel evolutie uit het onderwijs te duwen. In de Verenigde Staten is deze situatie nog veel nijpender.

Op mijn website probeer ik toch zoveel mogelijk een geciviliseerde toon aan te slaan. Ik neem dan ook aanstoot aan jouw insinuaties. Ik roep je op een aantal artikelen te vinden op mijn website die 'vijandig' zijn en creationisten afschilderen als 'opdringerige zeikerds'. Mocht je die niet kunnen vinden, dan mag je die woorden graag weer tot je nemen.

Als je voorbeelden wilt van creationisten die zich vijandig en opdringerig gedragen en die bespotting en aggressieve taal niet uit de weg gaan hoef je slechts de reacties in mijn reactiecentrum door te nemen. Het moge duidelijk zijn dat ik hierbij ook wel eens mijn geduld verlies, maar ik verval nooit tot spot of schelden. Op zijn ergst noem ik een reactie 'halfbakken werk' en maan ik de schrijver van een reactie beter zijn best te doen.

Ik zou ook zo reageren als ik, in mijn pogingen uit te leggen dat de aarde rond is, verhalen moet aanhoren dat de maanlanding een farce is. Of als ik probeer uit te leggen dat een auto vier wielen heeft, mij moet verantwoorden over foto's van driewielers. Het vergt nogal wat geduld om zaken uit te leggen die zó voor de hand liggen.

Met vriendelijke groet,

FedorAntwoord (21-8-2006):Beste Fedor,

Hartelijk dank voor uw (snelle) reactie. Uw betrokkenheid, die o.a. terug te vinden is in uw geëngageerde wijze van schrijven (over het betreffende onderwerp), waardeer ik zeer.

Wellicht dat mijn vorige reactie tot enig misverstand zou kunnen leiden. Hoewel ik de visie inzake de evolutietheorie niet onderschrijf - ik mis daartoe valide argumenten, uw pleit daarvoor ten spijt - geeft mij dat nog geen alibi me daarover negatief uit te spreken. M.a.w.: ik streef er naar de mening van anderen ten volle te respecteren. Waar ik op dat punt uitgegleden ben past mij: mea culpa! Uit uw antwoord meen ik evenwel met genoegen te mogen opmaken dat wij op dit aangelegen punt - het in de omgang betrachten van normaal burgermansfatsoen - op één lijn zitten.

Rest dat we over de ontstaansgeschiedenis van de aarde (fundamenteel) van opvatting (blijven) verschillen. De vraag of ik christen ben, is hier niet aan de orde. Het is namelijk een (hardnekkig bestaand en breed levend) misverstand dat het afwijzen van de evolutietheorie gelijk is aan christen zijn; alsof alleen christenen zich daartegen zouden keren / verzetten. Dat is natuurlijk niet zo.

Wat mij in uw betogen opvalt is, dat u soms reageert alsof u wordt aangevallen, ook al vindt u - zo besef ik zeer wel - dat daarvan geen sprake is. Een zin uit uw betoog vind ik een goed voorbeeld van wat ik duidelijk wil maken, namelijk: 'ik roep je op een aantal artikelen te vinden op mijn website die 'vijandig' zijn en creationisten afschilderen als 'opdringerige zeikerds''. Maar... we zijn toch niet in een juridisch debat beland? Natuurlijk ben ik bereid mijn uitspraak te staven. In ieder geval is het mijn ervaring in gesprekken met voorstanders van de evolutietheorie dat zij in het algemeen genomen zeer fel en scherp zijn in hun spreken - in het bijzonder in hun reacties op betogen van creationisten e.a. - over het onderwerp. Dát nu heb ik willen communiceren en m.i. kan niet worden ontkend dat ook u uw antwoord van een zekere felheid voorziet. Een andere zin van u, ter nadere illustratie van wat ik probeer te communiceren: 'Nu mag jij mij even gaan uitleggen wie hier de grootste agressor is en waarom, en daarbij rekening houden dat creationisten ook nog eens een kleine minderheid vormen.'

U zegt zelf dat de aanhangers van de evolutietheorie - waartoe u behoort - grote agressors zijn; zij zijn alleen niet de grootste... Met permissie, deze zin heeft bovendien toch een hoog hautain gehalte jegens anderen / creationisten?! En waar creationisten de evolutietheorie trachten te weerleggen dan wel de schepping proberen te 'bewijzen', legt u dat uit alsof zij u en de uwen aanvallen. Zeker, ik geef onmiddellijk toe dat er onder creationisten e.a. er zijn die zich niet altijd gepast uitdrukken. Dat betreur ik zeer, maar ik voeg er direct aan toe dat hun onjuiste c.q. ongepaste wijze van communiceren geen afbreuk doet aan de inhoud van hun m.i. valide argumenten. Ik hoop dat wij dit onderscheid kunnen blijven maken.

In dit verband wil ik je op een (makkelijk leesbaar doch wetenschappelijk) boekje wijzen dat ongetwijfeld ook u zult regarderen. Ik ben werkelijk benieuwd naar uw waardering van dit werk: 'Moderne wetenschap in de bijbel' / Ben Hobrink, uitg. Gideon.

Met vriendelijke groet,

Gerben van Dijke


Antwoord (29-8-2006):

Met alle respect voor uw standpunt, en zonder aan te vallen, wil ik u wel aanmanen de volgende zaken goed te begrijpen.

Uw schreef een reactie op déze website waarin u uw beklag doet en onbegrip uit over de felle, aanvallende houding van evolutionisten. U merkt deze site specifiek aan als zijnde 'vijandig' en 'opdringerig'. U begrijpt hopelijk dat dat op zichzelf al een aanval is.

Natuurlijk zijn we niet in een juridisch debat belandt en wil ik u geenszins naar de rechter slepen. Ik vind gewoon dat als iemand openbaar op dit platform een aantal beweringen doet, hij/zij deze moet kunnen verdedigen. Dat is een van de meest essentiële spelregels van een discussie.

Uit wat u schrijft maak ik op dat het uw impressie is, dat er hier sprake is van twee 'geloven', die elkaar dienen te respecteren. In werkelijkheid is er sprake van één geloof, het kreationisme, dat niet verenigbaar is met de bevindingen van de moderne wetenschap, met name de evolutietheorie, het geologisch actualisme en de oerknaltheorie.

In antwoord op uw vraag, 'Waarom voelen jullie je zó aangevallen?', had ik onderhand al aangegeven dat creationisten de wetenschappelijke status van de evolutietheorie betwisten en op allerhande manieren deze uit het onderwijs en de media trachten te stoten, of op zijn minst te vergezellen van de eigen -onwetenschappelijke- opvattingen. In plaats van zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren bestaan hun activiteiten bijna exclusief uit het pogen de evolutietheorie te ondermijnen, en wel op een slecht-geďnformeerde basis.

Wat betreft uw semantische manoeuvre over 'de grootste aggressor': Een olifant is een groter dier dan een muis, maar dat maakt een muis nog niet een groot dier. Zo zijn echter wel de verhoudingen tussen creationisten en die paar personen die bereid zijn hun vrije tijd te besteden aan het pareren van kreationistische aanvallen.

Als u het u aan valide argumenten voor de evolutietheorie ontbreekt, dan raad ik u aan eens te beginnen deze op te zoeken. Er is werkelijk een overweldigende hoeveelheid ondersteunend, empirisch bewijsmateriaal voor al die bevindingen die creationisten niet willen accepteren. Op deze site zijn er aantal voorproefjes te vinden. Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman