Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Evolutie is ONWAAR!!

Vries - 13-6-2006:

Er wordt door de maker van deze site beweerd, dat je ook christen kunt zijn en kunt geloven in evolutie. Dat is volgens mij volstrekt onwaar en doet God groot onrecht aan. Als je christen bent, geloof je ALLES letterlijk wat in de Bijbel staat. Het is de enige waarheid. Het geloof is gewoon Zwart of Wit en niet een of ander 'grijs' gebied er tussen in.

Ik geloof in de Bijbel als Gods woord. Ik heb geen enkel 'wetenschappelijk bewijs' nodig over het onstaan van de aarde. Iedere wetenschapper die bezig is met geologie te verbinden aan evolutie, borduurt voort op een theorie die gebaseerd is op aannames (stel dat, what if, of er IS een BIGBANG geweest) en geen waarheden. Allemaal speculatie!! Lariekoek!! Natuurlijk is het mooi om aardlagen te bestuderen en fossielen uit de zondvloedtijd, maar het is geen ENKEL bewijs tot evolutie... Allemaal aannames en verzinsels. Het enige dat bewezen kan worden is hoe de aarde, de aardlagen, de levende wezens, de mensen NU zijn... Veel wetenschappers hebben niet in de gaten dat er een boek is dat hun al jaren aanstaart waarin alles gewoon beschreven is: DE BIJBEL!!

Met andere woorden: Het is gewoon een kwestie van ONGELOOF en koppigheid en trots, van vele mensen.

Sorry als ik een beetje fel overkom, maar jullie hebben mijn VADER de Here God in de Hemel beledigd en dus ook mij, want ik hou van mijn Vader, zoals iedereen van zijn vader houdt..


Antwoord (14-6-2006):

Je stelling dat je als christen niet de evolutietheorie kan accepteren is, behalve pertinent onjuist, verschrikkelijk arrogant en bovendien intolerant. Alleen al alle katholieken, ongeveer de helft van alle christenen, hebben de evolutietheorie, zoals bevestigd door de paus, al lang aanvaard als verklaring voor de manier waarop de Schepper te werk is gegaan.

Van de overige christenen heeft het meerendeel evenmin moeite met evolutie, of op zijn minst een oude aarde. Literalisten zoals jijzelf vormen een absolute minderheid. Al deze gelovigen zijn net zo toegewijd aan God als jij, dus te suggereren dat ze eigenlijk geen echte christenen zijn, is als een klap in hun gezicht op te vatten.

De meeste gelovigen hebbben ingezien dat een nuancering van het geloof in de Bijbel niet alleen noodzakelijk is, maar ook verrijkend. Als je gelooft in de letterlijke waarheid van elk woord dat in de Bijbel staat, dan kom je al gauw in de problemen. Ik ben hier begonnen een overzicht te maken van alle wetenschappelijke onjuistheden die in de Bijbel staan. Dit hoeft niet per se aan het geloof af te doen. De Bijbel is per slot van rekening een boek ter inspiratie van het geloof, niet een wetenschapsboek.

Modern wetenschappelijk onderzoek op de gebieden van geologie, biologie en kosmologie is gebaseerd op tonnen werk verricht door duizenden knappe koppen gedurende de afgelopen eeuwen. Hierdoor is er voor de moderne theorieŽn een stevig fundament opgebouwd van empirisch bewijsmateriaal. Hoe ongelooflijk arrogant om te denken dat al dat werk met een paar snelle zinswendingen is weg te wimpelen! Denk je niet dat je eerst eens goed moet onderzoeken waar je het in vredesnaam over hebt?

Als je boos bent, denk dan eerst eens na, waarom je boos wordt. De kans is groot dat het komt doordat bepaalde andersgezinde opvattingen je gewoon beangstigen. Waarom beangstigt een genuanceerde kijk op het geloof jou zo zeer? Dat vraag ik me oprecht af!

Fedor SteemanAntwoord (15-6-2006):

Blijft het FEIT dat evolutieleer NIET gebaseerd is op FEITEN maar veronderstellingen. Als ik een steen in de tuin vind, kan ik toch ook niet direct WETEN waar die steen vandaan komt? Ik kan hooguit BEDENKEN dat die uit de lucht is komen vallen. Als ik dan tegen mijn buurman zeg:'Deze steen is uit de lucht komen vallen' , is het dan waar wat ik zeg??

Op dezelfde wijze worden al jaren lang kinderen over de hele wereld voor de gek gehouden tijdens de lessen op school, door te zeggen dat al het leven op aarde geevolueerd is , terwijl dit fantasieen zijn van zogenaamde geleerden.

Ik zeg nogmaals, natuurlijk is het interessant om de aarde te bestuderen en alles dat we vinden kunnen, maar hou a.u.b. op met te zeggen dat een verzonnen verhaal ineens WAAR is, dat is gewoonweg niet zo..

Trouwens de Paus heeft helemaal geen gezag in Gods ogen, maar is een persoon ingesteld door MENSEN. Er staat nergens in de Bijbel dat er een zgn. 'plaatsvervanger' moet zijn voor God. In zekere zin is dit zelfs afgoderij..

De Paus heeft geen enkel recht om te zeggen dat mensen dan toch maar moeten geloven in een evolutie-THEORIE. Dit staat haaks op de Bijbel.

In christen die gelooft in de Evolutie gaat voorbij aan het fundament van het geloof. Ik hoef niet te onderzoeken of dingen waar zijn als de Bijbel mij gewoon verteld hoe het is. Is het nou zo moeilijk om gewoon je eigen IK eens aan de kant te schuiven? Dat is pas arrogant! Dat is ONGELOOF!!

Andere opvattingen beangstigen mij niet, integendeel, ik weet dat ik een wedergeboren christen ben, waar zou ik bang voor zijn? Ik probeer gewoon op de bres te springen voor de schepper van deze aarde. Klinkt vroom niet??

Er is tegenwoordig al te veel tolerantie. Ik kan en wil de evolutietheorie gewoon niet tolereren omdat die HAAKS staat op mijn geloofsovertuiging. Te veel tolerantie leidt tot een afbraak van de maatschappij, want daardoor zo alles ineens moeten mogen. We spreken dan over bepaalde normen die overschreden kunnen worden.

Maar zo zijn er nog wel meer dingen om over te spreken, die het gevolg zijn van het niet geloven van de Bijbel.

Ik hoop dat U er eens over kunt nadenken dat de waarheid ook voor U zomaar voor het grijpen kan liggen, door eens te kijken naar alles wat zo mooi geschapen is door God. Ik meen dit niet arrogant maar uit liefde voor de Here God en ook uit liefde voor U. Hoe dan ook en of U het leuk vind of niet: Ik zal voor U Bidden.


Antwoord (16-6-2006):

Het gaat er hier niet om of er een God, de Schepper, bestaat, maar hoe de aarde en het leven daarop er precies zijn gekomen. Het gaat mij dus niet om het geloof, maar om de 'Scheppingsmethode'.

Ik geloof niet dat je boos bent, omdat je het voor God wilt opnemen. God hoeft niet verdedigd te worden. Woede is echter een uiting van angst. Angst voor de mogelijkheid dat die opvattingen waar je huidige bestaan op is gebaseerd, misschien onjuist zijn. Als je ťcht zeker van je zaak was, dan zou je er ook vrede mee hebben dat andere mensen een andere kijk op de zaken hebben. Ik durf dus te beweren dat het dus eerder jouw eigen ego is die een heldere kijk op de zaken in de weg zit.

Houd in gedachten dat geloof slechts geloof is. Niet een 'zeker weten'.

Je blaast hoog van de toren over dat alles wat betreft evolutie verzonnen is, maar je komt zelf alleen met geloofsverklaringen. Jij gelooft dat je de Bijbel in alles letterlijk moet nemen, nou, de katholieken en meeste overige christenen zien dat anders zo. Niet-gelovigen eveneens. Die kunnen net zo goed allemaal zeggen dat Bijbels literalisme door mensen verzonnen is en dat het nooit de bedoeling is geweest de Bijbel in alles letterlijk te nemen. Voor de meeste gelovigen ligt de basis van het geloof niet in de letter van de Bijbel, maar in de geest. Hoe kun jij bewijzen dat zij ongelijk hebben?

Integendeel zijn er zoveel fouten en tegenstrijdigheden te vinden in de Bijbel dat een minder letterlijke opvatting gewoon noodzakelijk is. Niet tenzij je gelooft dat de aarde een platte, ronde schijf is, vleermuizen vogels zijn, sprinkhanen vier poten hebben, en het slachten van kindertjes God eer bewijst.

Als je slechts hard wil roepen waar je allemaal wel en niet in gelooft, dan kunnen we geen discussie voeren. Dan wordt het een welles-nietes spelletje. Als je wilt discussiŽren doe dat dan op basis van feiten.

Volgens jouw redenering zijn zaken zoals bijvoorbeeld atomen, moleculen en zwaartekracht ook verzinsels. Niemand heeft ooit een atoom gezien, maar het bestaan ervan kan afgeleid worden uit waarnemingen. Op precies dezelfde manier kan evolutie indirect afgeleid worden uit waarnemingen. DŠt is wetenschap. Daarop is de ontwikkeling van onze kennis en technologie gebaseerd. Diezelfde technologie die het mogelijk maakt dat je biertje koel gehouden wordt en dat wij hier met elkaar kunnen discussiŽren.

Lees ook dit maar eens.

Er zijn zoveel waarnemingen die de evolutietheorie en geologisch actualisme ondersteunen, dat je ze gerust als een realiteit mag beschouwen. Daarentegen zijn de beschrijvingen in de Bijbel van een recente schepping, een wereldwijde watervloed en een platte aarde allang door de feiten achterhaald.

Groeten,

FedorAntwoord (16-6-2006):

Er is ťťn fundamenteel verschil tussen U en mij: Ik ben gelovig en U niet. Daar staat of valt alles mee.

Volgens de Bijbel is geloven een vertrouwen op iets dat waar is zonder dat je het zelf gezien hebt.

lees HebreeŽn 11 maar eens:

Geloofsgetuigen 11 1 Het geloof nu is de ZEKERHEID der dingen, die men hoopt, en het BEWIJS der dingen, die men NIET ziet. 2 Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan KaÔn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vůůrdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

In de Bijbel staat ook dat de Bijbel het woord van God is en dat het woord van God, God zelf is:

Lees: Johannes 1

Het vleesgeworden Woord 1 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Dus wie de Bijbel niet serieus neemt en er dingen vanaf haalt of erbij doet neemt God ook niet serieus. Want God = het Woord = de Bijbel

Wie zegt trouwens dat ik geloof in een platte aarde? Er staat in de Bijbel nergens dat de aarde plat is. Dit is alweer een interpretatie, een aanname, een veronderstelling.

U begrijpt niet dat ik juist wťl alles baseer op feiten. De Bijbel is een FEITELIJK boek, dat precies beschrijft hoe alles gebeurt is. Waarom gelooft iedereen de zgn. Vaderlandse geschiedenis wel maar heeft vraagtekens bij de bijbelse geschiedenis. Beide zijn door de jaren heen door overlevering opgetekend. Ik vertrouw erop dat de Here God het niet toelaat dat er ook maar ťťn leugen staat in Zijn Woord.

Mijn laatste puntje: U zegt dat de zondvloed niet heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt alweer Uw ongeloof en het niet willen geloven wat de Bijbel zegt. Als deze zondvloed in de boeken van de vaderlandse geschiedenis had gestaan, had U het dan wel geloofd?

Uw feiten zijn geen feiten maar fictie.

vriendelijke groet

vries


Antwoord (21-6-2006):

Het is niet zo, dat ik nergens in geloof, maar het is wel zo, dat ik in iets anders geloof dan jij.

Om precies die reden zul je ook argumenten moeten gebruiken, waar we het er allebei over eens kunnen zijn. Alleen op basis van objectieve, verifiŽerbare feiten kunnen we een discussie voeren. Het herhalen van de eigen geloofsopvattingen, zoals bijvoorbeeld de vermeende 'feitelijke juistheid van de Bijbel' is dus geen discussie.

Zelfs wat er in de officiŽle geschiedenisboeken staat moeten we met een korrel zout nemen. Deze teksten zijn echter niet ťťn keer opgeschreven, maar tot stand gekomen door nauwkeurige studie en verificatie en voortdurend aan wijzigingen blootgesteld. Dit geldt niet voor religieuze teksten...

Omdat ik geen verdere tijd wil verdoen aan een religieus welles-nietes spelletje, accepteer ik nu alleen nog maar reacties die aan de volgende kriteria voldoen:

- Alleen objektieve feiten als basis voor argumenten. Zaken beschreven in geschriften zoals de Bijbel, de Koran, de Veda's, de Edda, de Iliaden, of andere oude teksten die een geschiedenisverloop beweren te beschrijven, en die niet geverifiŽerd kunnen worden, kunnen niet als objektieve feiten worden beschouwd. Vooral niet als ze in tegenspraak zijn met feitelijke waarnemingen. Natuurlijk kan de tekst zelf wel besproken worden. M.a.w. de tekst zelf is een feit, maar niet per se datgene wat de tekst beschrijft.

- Er moet op alle aangehaalde punten worden ingegaan. Voor het gemak zal ik ze volgnummers geven. Als ik zelf heb nagelaten om op punten te antwoorden, mag je die natuurlijk gelijktijdig onder de aandacht brengen.

- Het voldoet niet een uitspraak te doen zonder deze te funderen op argumenten en feiten. Bijvoorbeeld als je zegt dat iets slechts een 'interpretatie' is of 'verzinsel', uitleggen waarom het volgens jou dat is.

Verdere reacties die niet aan deze eisen voldoen, worden zonder pardon weer verwijderd.

Het Bijbels literalisme is overigens ůůk slechts gebaseerd op interpretaties, en wel een theologisch simplistische. Bijvoorbeeld het citaat van Johannes 1. Daar staat niet letterlijk dat de Bijbel in alles letterlijk moet worden genomen. Er staat niet: ' Alles in de Bijbel dient als letterlijk waar te worden beschouwd!' Andere christenen zien dit anders. Ik stel voor dat je dit met hen bespreekt, en niet met mij. Ik ga hier verder niet op in, omdat het geloofskwestie is en geen objektieve feiten behelst.

Maar wat wel objektief aantoonbaar is, zijn die zaken waar de Bijbel het pertinent mis heeft:

1. Fouten in de Bijbel

Bijbels literalisme is onhoudbaar vanwege een hele reeks feitelijk onjuiste beweringen die worden gedaan, en absurditeiten die worden beschreven. Ik noem er hier een aantal:

1a. Platte aarde

Verschillende passages in de Bijbel verhalen over hele hoge objecten of verschijningen die vanaf de gehele aarde gezien kunnen worden. Dit duidt erop dat de aarde als plat werd beschouwd, want alleen op een platte aarde kan iedereen deze hoge zaken aanschouwen, of, andersom, vanaf hoge plaatsen de gehele wereld aanschouwen:

  • MattheŁs 5-8: ''Wederom nam de Duivel hem mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid...''
  • DaniŽl 4-11: ''De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde...''
  • Openbaring 1-7: ''Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem [God] zien...''

Tegenwoordig is onomstotelijk vastgesteld dat de aarde bolvormig is.

1b. Zijn vleermuizen vogels?

Leviticus 11:113,19 and Deuteronomium 14:11-18 geven lijstjes van gevogelte, en beide keren worden vleermuizen genoemd. Vleermuizen zijn geen vogels. Andere vertalingen maken hier ''vliegende schepsels'' van, maar dan heb je ook een probleem, want de struisvogel komt ook in de lijst voor. Een struisvogel kan niet vliegen.

1c. Hebben sprinkhanen vier poten?

Leviticus 11:21-23 geeft een lijstje van wezens met vier poten. In het lijstje komen insecten voor zoals sprinkhanen en kevers, die echter zes poten hebben.

1d. Genetisch getover?

Volgens Genesis 30:39 kan je geiten gevlekte jongen laten voortbrengen door ze gekerfde takken te laten zien. Zeg maar een vroege vorm van genetische manipulatie?

1e. Te pletter slaan van kindertjes.

Psalmen 137:9 'Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.'

Dat zullen maar liever niet letterlijk nemen, wel?

2. Alleen direct waargenomen zaken feiten?

Niemand heeft ooit een ooit een atoom gezien. Toch weten we dat ze bestaan. Maar volgens jouw redenering is een slechts een verzinsel. Beweer je dan ook dat we geen misdaden zoals een moord kunnen bewijzen? Zelfs als niemand een moord gepleegd heeft zien worden kunnen we de daders vinden en veroordelen tot levenslang, of in sommige landen zelfs de dood. Volgens jouw redeneringen worden mensen op basis van verzinsels veroordeeld. Zegt het woord 'bewijsmateriaal' jou iets? Wat als het bewijsmateriaal logischerwijs maar op ťťn manier verklaard kan worden, of in elk geval andere 'interpretaties' een verklaringsprobleem hebben?

Hier laat het ik voorlopig even bij...Antwoord (22-6-2006):

[reactie verwijderd]


Antwoord (22-6-2006):

Sorry, de reactie kan niet door de beugel om de volgende redenen:

  • Er is niet ingegaan op alle punten die ik heb aangehaald.
  • De argumentatie is niet gefundeerd op objektieve feiten.
  • Het is een herhaling van de eigen geloofsopvattingen.
  • Beweringen worden niet uitgelegd. (Waarom is de wetenschap suggestief bezig?)
  • Er wordt verwezen naar een andere website zonder iets in eigen woorden uit te drukken

Daarom is de reactie verwijderd...

Dit noem ik geen discussie, maar een welles-nietes spelletje. En wel een heel laffe, waar je moeilijke vragen gewoon omzeilt door na te laten ze te beantwoorden. Als er iets beneden peil is, dan is het dat wel.

Als je je gram wilt halen, kun je dat op het discussieforum doen. Daar zullen je schrijfsels niet verwijderd worden.


Antwoord (1-7-2006):

Zou je verder nog meer inspiratie willen hebben voor het houden van een fatsoenlijke discussie op basis van een uitwisseling van objectieve informatie, zou ik je aanraden een aantal van de andere discussies hier door te lezen.Antwoord (1-7-2006):

[reactie verwijderd]


Antwoord (2-7-2006):

Omdat sommige mensen nogal hardleers zijn, heb ik Spelregels voor discussies geformuleerd.