Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
GecreŽrd:
8/12/2006
Laatste wijziging:
12/12/2006
Eerder gepubliceerd:
Op Daaromevolutie.net

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Darwin over het oog

Er circuleert een bekend citaat van Darwin rond in creationistische kringen, waarin hij zou toegeven dat de evolutie van het oog eigenlijk onmogelijk is. In werkelijkheid is dit citaat schaamteloos uit de kontekst gehaald. Een treffend voorbeeld van bedrog dat kritiekloos wordt overgenomen door de ene en de ander. Hier volgt het volledige citaat in kontekst.

Dit schreef Darwin in werkelijkheid:

''To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of Spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first said that the sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared the doctrine false; but the old saying of Vox populi, vox Dei, as every philosopher knows, cannot be trusted in science. Reason tells me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certain the case; if further, the eye ever varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, should not be considered as subversive of the theory.''

Eigen vertaling en eigen onderstreping:

''Te veronderstellen dat het oog met al zijn onnabootsbare knepen om scherp te stellen voor verschillende afstanden, om verschillende hoeveelheden licht toe te laten, en om de bolvormige en chromatische afwijkingen te corrigeren, zou kunnen zijn gevormd door natuurlijke selectie, lijkt, zo geef ik vrijuit toe, absurd tot in de hoogste graad.

Toen het voor het eerst werd beweerd dat de zon stil stond en de wereld ronddraaide, verklaarde het gezonde verstand van de mensheid deze leer voor vals; maar het oude gezegde Vox populi, vox Dei [de stem van het volk = de stem van God], zoals iedere filosoof weet, kan niet worden vertrouwd in de natuurwetenschappen.

De rede vertelt mij, dat als ontelbare gradaties van een simpel en onvolmaakt oog tot een ingewikkeld en volmaakt oog kunnen worden aangetoond te bestaan, elke gradatie van nut voor zijn bezitter, zoals zeker het geval is; als verder het oog varieert en variaties geŽrfd worden, zoals eveneens zeker het geval is; en als zulke variaties bruikbaar zouden zijn voor elk dier onder veranderingen in de levensomstandigheden, dan zou de moeite om te geloven dat een volmaakt en complex oog door natuurlijke selectie gevormd kan worden, niet als ondermijnend voor de theorie beschouwd moeten worden.''

In feite zegt Darwin dus het volgende:

  • De evolutie van het komplekse oog lijkt onvoorstelbaar...
  • Maar we kunnen niet altijd op ons voorstellingsvermogen aan...
  • Er bestaan in de natuur allerlei gradaties van het oog, van uiterst simpel tot kompleks...
  • Variaties in de werking van het oog zijn overerfbaar...
  • Dus eigenlijk is dit geen probleem voor evolutie...

Het blijkt dus dat Darwin helemaal niet toegeeft dat het oog onmogelijk geŽvoluŽerd kan zijn, maar juist een sterk argument formuleert tegen deze bezwaren. Precies het tegenovergestelde dus!

De creationisten doen voor alsof Darwin alleen het volgende zou beweren:

  • De evolutie van het komplekse oog lijkt onvoorstelbaar...

Als dit geen duidelijke vorm van misleiding is, dan weet ik het niet meer...