Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
...
Gecreërd:
23/12/2004
Laatste wijziging:
1/10/2006
Eerder gepubliceerd:
Op de oude website

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Is evolutie niet maar een 'theorie'?

Is evolutie niet maar een 'theorie' en dus geen bewezen feit? Anders zou het wel 'evolutiewet' heten!

In het dagelijks gebruik betekent een 'theorie' veelal een ideetje, een gissing, iets wat men vermoedt. In de wetenschap is een theorie echter veel meer dan dat! Je kan iets pas een theorie noemen als het een kloppende, samenhangende verklaring kan geven voor een wijde reeks fenomenen. Een theorie mag door geen enkele waarnemingen worden tegengesproken, maar er juist door bevestigd. Er wordt dan gezegd dat een theorie wordt ondersteund door empirisch bewijsmateriaal.

Dat bewijsmateriaal hoeft niet per se te bestaan uit directe waarnemingen, maar zijn vaak 'indirecte waarnemingen'. Bewijsmateriaal (in het engels: evidence) is niet hetzelfde als 'bewijs' (in het engels: proof). Voor absolute bewijzen moet je niet bij de natuurwetenschappen zijn. Zo heeft bijvoorbeeld niemand ooit echt met eigen ogen een atoom gezien, maar het bestaan ervan wordt afgeleid uit het gedrag van materie. De atoomtheorie is dus niet absoluut bewezen, maar materie gedraagt zich altijd op een manier die voorspelbaar is op basis van die theorie, wat een bevestiging is van de juistheid ervan.

Voorspelbaarheid

De voorspelbaarheid is een belangrijke eigenschap van een theorie. Een theorie moet de mogelijkheid geven voorspellingen te doen die alleen vanuit die theorie (en niet ook vanuit andere, rivaliserende theorieën) gedaan kunnen worden. Je kan dan d.m.v. bijvoorbeeld laboratoriumexperimenten nagaan of die voorspellingen ook uitkomen. Als ze uitkomen dan is de theorië 'ondersteund' ofwel 'gecorroboreerd', ten koste van andere theorieën die iets anders voorspelden. Komen de voorspellingen niet uit dan is men genoodzaakt de theorie te verwerpen en hij is dus 'gefalsificeerd'.

Een theorie vormt ook een kader voor ongetoetste ondertheorietjes, ofwel hypothesen, die dan vervolgens op dezelfde manier getoetst kunnen worden. Succesvolle hypothesen kunnen uiteindelijk zo goed ondersteund raken dat ze tot theorie verheven worden. Een natuurwet is niet een theorie die 'bewezen' is. Zoals ik al uitlegde kunnen theorieën nooit absoluut bewezen worden. Een natuurwet is een waarneming die altijd opgaat, bijvoorbeeld alles valt altijd naar beneden. Je hebt echter een theorie nodig om een verklaring te geven voor die altijd-opgaande waarneming, bijvoorbeeld de zwaartekrachttheorie.

Evolutie een wetenschappelijke theorie

Hoe zit dat met de evolutietheorie? Er zijn twee belangrijke componenten van de evolutietheorie: 1. Natuurlijke selectie, en 2. Gemeenschappelijke afstamming. Natuurlijke selectie kunnen we in de natuur waarnemen en we kunnen ons ook een kleinschalige evolutionaire verandering gewaarworden.

Gemeenschappelijke afstamming veronderstelt dat de evolutie heel geleidelijk over miljoenen jaren alle levende soorten heeft voortgebracht uit eenvoudigere voorouders. De hoofdmoot van dit evolutieproces, dat ingrijpende veranderingen in organismen heeft teweeggebracht, heeft zich daarom reeds voltrokken in de periode vóór het begin van de menselijke geschiedschrijvingen, die immers pas duizenden jaren oud is. Dit proces kan dus niet direct worden waargenomen en er kunnen ook niet echte laboratoriumexperimenten mee gedaan worden. Toch is er wel degelijk een aanzienlijke hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal voor gemeenschappelijke afstamming. Hoe kan dat?

Processen en gebeurtenissen die zich in het verleden hebben plaatsgevonden laten heel vaak sporen na. Als er bijvoorbeeld een moord gepleegd heb je niet alleen een lijk, maar ook een moordwapen, vingerafdrukken, getuigenverklaringen, etc. etc. Gerechtelijke rechercheurs (forensic detectives) zijn specialisten in het opvissen van uiterst minimale sporen (zoals stof vezeltjes e.d.) die nog al eens tot de daders hebben geleid.

Een grootschalig proces als evolutie heeft natuurlijk ook heel veel sporen nagelaten in de eerste plaats in de organismen zelf, die immers de produkten zijn van dit proces. Organismen zijn namelijk op basis van hun overeenkomsten te rangschikken op een manier waaruit hun verwantschap valt af te leiden. Deze verwantschap is natuurlijk een aanwijzing voor gezamelijke afstamming op een of ander tijdstip in het verleden, net zoals je verwantschap met broers en zussen duidt op afstamming van je ouders, en je verwantschap met neven en nichten duidt op afstamming van je grootouders.

Het sterkste bewijsmateriaal voor evolutie komt toch in de vorm van de fossielen. Het fossielenbestand bestaat uit de versteende overblijfselen van wezens die ooit geleefd hebben en vormt daarmee een soort naslagwerk voor de veranderingen die zich hebben plaatsgevonden. Op basis van de evolutietheorie kan je dus voorspellen dat er tussenvormen of overgangsvormen hebben bestaan tussen min of meer verwante levende wezens die mogelijk als fossiel bewaard zijn gebleven. Welnu, deze 'fossiele tussenvormen' worden en masse gevonden. Voor voorbeelden kan ik je verwijzen naar deze pagina over dit onderwerp: Hoezo geen tussenvormen?

Conclusie

Dat evolutie een theorie is betekent dus dat het de enige kloppende, samenhangende verklaring is voor wat we waarnemen in de natuur en dat het wordt ondersteund door empirisch bewijsmateriaal. Fossiele tussenvormen en homologe overeenkomsten (op zowel morfologisch als moleculair vlak) zijn de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal voor gemeenschappelijke afstamming.